Salgsbetingelser

1.      Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Geck Scandinavia ApS, Middelfartvej 63G, DK 5492 Vissenbjerg, i det følgende kaldet ”Geck” og Gecks kunde, i det følgende kaldet ”kunden”.

 2.       Ændringer

Aftale om eventuelle ændringer i salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige, såfremt disse er godkendt af såvel kunden som Geck og herefter skriftligt bekræftet af Geck.

 3.      Priser

3.1 Moms og afgifter, valuta

Alle priser i prislister, tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer er excl. dansk moms samt andre afgifter af enhver art. Alle priser er i DKK, med mindre andet er aftalt eller i øvrigt har været normalt gældende i samhandel mellem kunden og Geck.

3.2 Valutakurser

Geck kan med omgående virkning og uden varsel justere salgspriser i forlængelse af devaluering eller revaluering af valuta anvendt i forhold til Gecks leverandør eller kunden.

4.      Tilbud

4.1 Gyldighed

Tilbud afgivet skriftligt er bindende for Geck og gældende i 1 måned fra tilbudsdato. For Geck standard varer tages dog forbehold for mellemsalg. Hvor der i et tilbud er angivet en leveringstid uden konkret leveringsdato, kan Geck ændre såvel salgspriser som betingelser i tilbuddet som følge af kostpris- og lønstigninger, forsinkelser, materialemangel, lovændringer, afgiftsændringer og lignende.

5.      Initialomkostninger

5.1 Værktøjer

Værktøjer opbevares hos Geck og kan ikke udleveres for produktion hos kunden eller hos anden producent, uanset de er helt eller delvist betalt af kunden.

 6.      Levering

6.1 Ordrebekræftelse

Geck bekræfter alle ordrer ved fremsendelse af en ordrebekræftelse til kunden. Sammen med nærværende salgs- og leveringsbetingelser og eventuelt tilbud fra Geck er ordrebekræftelsen gældende for levering af ordren, herunder indhold og antal af varer. Kunden skal kontrollere at denne er i overensstemmelse med den ønskede vareleverance. Er dette ikke tilfældet, skal kunden inden 2 arbejdsdage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen give meddelelse til Geck, som efter eventuel rettelse af ordren fremsender ny ordrebekræftelse.

Geck kan, med mindre der er tale om en åbenbar fejl i ordrebekræftelsen, levere den ordrebekræftede vare, hvis produktion af varen er påbegyndt eller gennemført på det tidspunkt, hvor kunden meddeler fejl eller ønsker ændring i en ordre. Kunden kan dog stoppe en produktion mod betaling af de indtil dette tidspunkt medgåede direkte og indirekte produktionsomkostninger tillagt et administrationsgebyr i henhold til gældende prisliste.

6.2 Leveringstid- og dato

Leveringstid regnes fra kundens ordre, når denne kan anerkendes af Geck. For nye varer regnes leveringstid fra kundens accept af beskrivelse, tegning eller prototype. Forsinkelse af en vareleverance på grund af forsinket accept eller ændring i vare efter ordredato berettiger ikke til annullering af ordren eller til dekort på denne.

Kunden skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet kunden ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelse. Reklamation, der er kommet frem til Geck inden for 2 hverdage fra oprindelig leveringstid anses for straks.

I tilfælde af overskridelse af den angivne leveringstid med mere end 4 arbejdsdage, er kunden berettiget til skriftligt over for Geck at kræve levering og fastsætte en ny frist på minimum 8 arbejdsdage for levering.

Såfremt der ikke er sket levering inden for den nye frist, er kunden ved skriftlig meddelelse til Geck berettiget til at hæve købet for så vidt angår den forsinkede leverance. Vedrører forsinkelse kun en del af en samlet leverance, kan kunden alene hævet købet for så vidt angår den forsinkede del.

6.3 Leveringsbetingelse

Danmark: Leveringsbetingelsen er CIF (i overensstemmelse med lov om køb § 64) aftalt leveringsadresse med fakturering af faktiske omkostninger (omkostning, forsikring og fragt) for forsendelsen i henhold til gældende prisliste. Når kunden selv afhenter vareleverance er leveringsbetingelsen ab fabrik (Incoterms 1990 Ex Works), Kolding/Altena.

6.4 Transportemballage

Hvor Geck vurderer, at der er behov for speciel transportemballage for at beskytte varerne fra Geck til aftalt leveringsadresse, udføres denne for kundens regning og faktureres sammen med vareleverancen. Paller og palle emballage leveres dog enten efter regning eller uden beregning ved modtagelse af tilsvarende bytteemballage.

6.5 Mængdetollerance

Ved ordreproduktion og produktion af specielt udviklede og kundespecifikke varer kan Geck under- eller overlevere med +/- 10%.

6.6 Force majeure

Geck skal levere varer og ydelser i det omfang dette er muligt under normale omstændigheder, og Geck kan kun fritages for leveringsforpligtelsen i tilfælde af strejke, lock-out, krig, produktionsforbud, vareknaphed, skærpede myndighedskrav, eller anden force majeure, som er udenfor Gecks kontrol, og som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør leveringen.

7.      Betaling

7.1 Betalingsbetingelse

Betalingsbetingelsen er netto kontant, regnet fra fakturadato.

Delleveringer af en ordre vil blive faktureret ved forsendelsen af disse, og betaling skal ske i henhold til betalingsfristen for hver enkelt faktura.

7.2 Morarenter

Fakturering foretages normalt samme dag, som vareleverancen er afsendt fra Geck. Efter sidste betalingsdato tillægges forsinkelsesrente af forfaldne beløb inklusiv renters rente beregnet bagud pr. rentedag med 1,5% pr. måned + gebyr 50,00 DKK pr. rentenota. Rentenota fremsendes én gang pr. måned. Geck forbeholder sig ret til, efter meddelelse til kunden, at betaling af skyldige beløb efter udstedelse af rentenota først vil blive anvendt til betaling af forsinkelsesrente og dernæst til betaling af vareleverancer.

7.3 Tilbageholdelse af betaling

Hvis en vareleverance ikke er komplet eller er med mangler og fejl i varerne, kan kunden tilbageholde maksimalt 10% af den samlede fakturaværdi incl. moms indtil 8 dage efter, at Geck har udbedret manglen eller fejlen.

7.4 Ejendomsret

Ejendomsretten til det solgte overgår først til kunden, når den fulde købesum er betalt.

7.5 Sikkerhed

Geck kan kræve tilfredsstillende sikkerhed for kundens betaling af en aftalt vareleverance og/eller ydelse.

8.      Mangler og fejl (reklamation)

8.1 Varemodtagelse hos kunden

Kunden skal straks efter modtagelsen af en vareleverance kontrollere, at denne er i overensstemmelse med følgeseddel samt kontrollere produktets kvalitet.

8.2 Reklamation

Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor Geck uden ugrundet ophold efter leveringen eller efter konstaterede mangler og fejl.

9.      Erstatningsansvar

9.1 Begrænset ansvar

Gecks eventuelle erstatningsansvar for ethvert forhold, herunder mangler, forsinkelse og opbevaring af lager, er begrænset til den pris, kunden har betalt for varen. Geck skal aldrig yde erstatning for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt.

10.  Produktrettigheder

10.1 Ejendomsret/ophavsret

Alt tegningsmateriale, forslag, beskrivelser, prototyper m.v., er Gecks ejendom og må ikke anvendes, kopieres eller offentliggøres uden skriftlig aftale herom. Immaterielle rettigheder til en vare udviklet af Geck, herunder ophavsrettigheder, know-how, mønstre, brugsmodeller og rettigheder, der kan danne grundlag for patenter, forbliver bestandigt Gecks ejendom, og der kan alene for kunden aftales brugsrettigheder i nærmere bestemte markedsområder.

11.  Produktansvar

11.2 Personskade

Geck er alene ansvarlig for skade på kunden eller tredjemands person i overensstemmelse med lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar, d.v.s. hvis det godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Geck vare.

11.3 Tingskade

Geck er alene ansvarlig for skade på kundens eller tredjemands ting, hvis det godtgøres, at skaden skyldes en defekt ved den leverede Geck vare, og at denne defekt skyldes fejl eller forsømmelse hos Geck eller Gecks medarbejdere.

11.4 Anden skade

Geck er ikke ansvarlig for anden skade end nævnt ovenfor.

11.5 Indirekte tab

Geck er ikke ansvarlig for indirekte tab i form af avancetab, tidstab, driftstab eller tab i øvrigt.

11.6 Regres

I det omfang Geck pålægges produktansvar overfor tredjemand, skal kunden holde Geck skadesløs, således at Geck ikke stilles ringere end det fremgår ovenfor.

12.  Tvister og uoverensstemmelser

Hvis intet andet er aftalt, skal alle tvister og uoverensstemmelser mellem kunden og Geck, som er baseret på disse salgs- og leveringsbetingelser eller af parternes aftale i øvrigt, eller som vedrører forståelsen heraf, afgøres efter dansk ret ved Gecks værneting i Danmark. Ved leverancer til udlandet skal Forenede Nationers Konvention om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (GISG) ikke komme til anvendelse på parternes retsforhold.

Læs her om Persondatapolitik.